Комплекс економічних розрахунків на торгівельному підприємстві

Загрузка...

главная страница Рефераты Курсовые работы текст файлы добавьте реферат (спасибо :)
поиск рефератов

Задача на тему Комплекс економічних розрахунків на торгівельному підприємстві

скачать
похожие рефераты
подобные качественные рефераты

Размер: 74.55 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): roksim
13.03.2010
1
Задача
1. Комплекс економічних розрахунків на торгівельному підприємстві
1.1 Зміст господарської ситуації
Відомі наступні дані про діяльність торгівельного підприємства в 2005 році. Здійснюється торгівля трьома видами товарів: К, Л і М. Купівельна вартість товарів складала: по товарах виду К – 333 гривні за штуку, по товарах виду Л – 53 гривні за квадратний метр, по товарах виду М – 1033 гривень за штуку. Протягом року вказані товари реалізувались торгівельним підприємством за стабільними цінами при такому рівні торгівельної націнки: товари виду К – 33%, товари виду Л − 43%, товари виду М – 13%. В 2005 році торгівельне підприємство реалізувало покупцям 533 штук товарів виду К, 633 квадратних метрів товару виду Л і 433 штук товарів виду М.
Облікова чисельність персоналу торгівельного підприємства складала: з 1 січня 2005 року по 25 вересня 2004 року – 5 осіб а з наступної дати до кінця 2004 року – 6 осіб. Рівень витрат обігу складає 5,33%. Торгівельні площі складають 153 м2. Вартість основних фондів торгівельного призначення станом на початок року 33300 грн., станом на кінець року 323300 грн. Залишки оборотних засобів торгівельного підприємства в 2005 році складали станом: на початок року 13300 грн., на початок другого кварталу 13330 грн., на початок третього кварталу 14233 грн., на кінець року 12333 грн. Питома вага товарних запасів у вартості оборотних засобів складає 40%.
Підприємство займалося лише торгівельною діяльністю і ставка податку на прибуток 25%.

1.2 Завдання
Основними завданнями комплексу економічних розрахунків на торгівельному підприємстві є визначення:
1.                 Товарообороту в купівельних цінах;
2.                 Реалізаційної вартості товарів кожного виду;
3.                 Товарообороту в реалізаційних цінах;
4.                 Валового доходу;
5.                 Рівня валового доходу;
6.                 Витрат обігу;
7.                 Показників продуктивності праці виходячи з товарообороту і виходячи з валового доходу;
8.                 Показників ефективності використання основних фондів торгівельного призначення, які можливо визначити по наведених вихідних даних;
9.                 Показників ефективності використання оборотних активів, які можливо визначити по наведених вихідних даних;
10.            Показників товарооборотності;
11.            Прибутку від реалізації товарів, чистого прибутку;
12.            Середнього по торгівельному підприємству рівня торгівельної націнки;
13.            Показників рентабельності діяльності торгівельного підприємства.
1.3. Визначення товарообороту в купівельних цінах
Товарооборот в купівельних цінах ТОк – це сума вартості усіх товарів в купівельних цінах:
,                                                (1.1)
де Цкj – купівельна вартість певного товару;
np – кількість проданого товару.
1.4. Визначення реалізаційної вартості товарів кожного виду
Реалізаційна вартість товару Црі визначається за формулою:
,                                             (1.2)
де РТН – рівень торгівельної націнки певного товару.
1.5. Визначення товарообороту в реалізаційних цінах
Товарооборот в реалізаційних цінах ТОр – це сума вартості усіх товарів в реалізаційних цінах:
                                               (1.3)
1.6. Визначення валового доходу
Валовий дохід торгівельного підприємства ВДТП – це різниця між товарооборотом в реалізаційних цінах і товарооборотом в купівельних цінах:
.                                              (1.4)
Результати розрахунків товарообороту і валового доходу наведені в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1
Товарооборот і валовий дохід торгівельного підприємства у звітному році.
№ пп
Види товарів
Од. вим.
Обсяг про-дажу
Купі-вельна вартість,  грн./од.
Торгова націнка
Реалізацій-на вартість грн./од.
Товарообіг, грн
Валовий дохід, грн
%
грн./од
в купів. цінах
в реаліз. цінах
1
К
шт.
533
333
33
109,89
442,89
177489,00
236060,37
58571,37
2
Л
м2
633
53
43
22,79
75,79
33549,00
47975,07
14426,07
3
М
шт.
433
1033
13
134,29
1167,29
447289,00
505436,57
58147,57
Всього
658327,00
789472,01
131145,01
1.7. Визначення рівня валового доходу
Рівень валового доходу РВД – це відношення валового доходу торгівельного підприємства до товарообороту в реалізаційних цінах:
                                                       (1.5)
.
1.8 Визначення витрат обігу
Рівень витрат обігу визначається за формулою:
,                                             (1.6)
де ВО – витрати обігу;
РВО – рівень витрат обігу.
Звідси витрати обігу визначаються:
                                                (1.7)

1.9 Визначення показників продуктивності праці виходячи з товарообороту і виходячи з валового доходу
Продуктивність праці ППТО, виходячи із товарообороту, визначається за формулою:
,                                                  (1.8)
а виходячи із валового доходу:
,                                                (1.9)
де ЧСО – середньооблікова чисельність персоналу за рік.
Визначення середньооблікової чисельності персоналу за рік.
,                                            (1.10)
де Чсо мі – середньооблікової чисельності персоналу в кожному місяці.
Облікова чисельність персоналу торгівельного підприємства складала:
з 1.01.04 по 25.09.04 – 5 осіб, а з 26.09.04 до 31.12.05 року – 6 осіб. Середньооблікова чисельність персоналу за вересень становить:

Тоді середньооблікова чисельность персоналу за рік становить:

Отже продуктивність праці виходячи із товарообороту становить:
,
а продуктивність праці виходячи валового доходу становить:


1.10 Визначення показників ефективності використання основних фондів торгівельного призначення, які можливо визначити по наведених вихідних даних
Основним показником ефективності використання основних фондів торгівельного призначення є фондовіддача Фв, яка визначається:
,                                                  (1.11)
де ОФсер – середня вартість основних фондів, яка визначається за формулою:
,                                       (1.12)
де ОФпоч. – вартість основних фондів на початок року;
ОФкін. – вартість основних фондів на кінець року.

Отже,

1.11 Визначення показників ефективності використання оборотних активів, які можливо визначити по наведених вихідних даних
Основними показниками, що характеризують ефективність використання оборотних активів є:
Коефіцієнт оборотності оборотних активів визначається:
,                                                  (1.13)
де ОАсер. – середня за рік вартість оборотних активів підприємства в грн. вона визначається за формулою:
,                         (1.14)
де ОАпоч. – вартість оборотних активів станом на початок року в грн;
ОАкін. – вартість оборотних активів станом на кінець року в грн;
ОА2кв. ОА2кв. ОА2кв. – вартість оборотних активів станом на початки відповідно другого, третього і четвертого кварталів в грн. і дорівнює:
.
Тоді коефіцієнт оборотності оборотних активів дорівнює:
.
Коефіцієнт оборотності оборотних активів характеризує скільки оборотів здійснили оборотні активи за відповідний період та яку виручку від реалізації товарів одержало торгівельне підприємство в гривнях у розрахунку на одну гривню вартості його оборотних активів.
Тривалість одного обороту оборотних активів, визначається:
,                                                    (1.15)
де Д – кількість днів в періоді, що розглядається (рік – 360 днів).

Коефіцієнт завантаження  (залучення) оборотних активів, визначається:
,                                                  (2.16)

Коефіцієнт завантаження оборотних активів характеризує: оборотні активи якої вартості в гривнях використовується для реалізації товарів на суму одна гривня.
Кожне підприємство прагне:
а) збільшувати коефіцієнт оборотності оборотних активів і рентабельність оборотних коштів;
б) зменшувати тривалість одного обороту оборотних активів і коефіцієнт залучення оборотних коштів.
1.12 Визначення показників товарооборотністі
До показників товарооборотністі відносяться:
а) товарооборотність в кількості оборотів, що характеризує скільки оборотів здійснюють кошти, які вкладені в товарні запаси, за відповідний період, та на яку суму продає товарів торгівельне підприємство в гривнях у розрахунку на одну гривню вартості його товарних запасів, що визначається за формулою:
  ,                                                               (1.16)
де ТЗсер. – середньорічна величина товарних запасів в гривнях, що визначається: ,                                           (1.17)
де ПВтз – питома вага товарних запасів у вартості оборотних запасів;

Отже, товарооборотність в кількості оборотів становить:

б) товарооборотність в днях обороту ТДО, що характеризує на скільки днів торгівлі вистачить підприємству середнього товарного запасу та скільки днів триває один обіг коштів, які вкладені в товарні запаси, та визначається за формулою:
.                                                                        (1.18)
Отже,

Кожне торгівельне підприємство прагне збільшувати показник товарооборотності в кількості оборотів і оптимізувати показник товарооборотності в днях обороту.
1.13 Визначення прибутку від реалізації товарів, чистого прибутку
Прибуток від реалізації товарів визначається вирахуванням із валового доходу торгівельного підприємства ВДТП витрат обігу ВО :
                                            (1.19)

Чистий прибуток визначається вирахуванням із прибутку від реалізації товарів (Преал.) податку на прибуток:
,                                          (1.20)
де ПНП – податок на прибуток, який визначається:
,
де СПНП – ставка податку на прибуток (25%)1.14 Визначення середнього по торгівельному підприємству рівня торгівельної націнки
Середній рівень торгівельної націнки по торгівельному підприємству визначається за формулою:
                                          (1.21)

1.15 Визначення показників рентабельності діяльності торгівельного підприємства
Основними показниками рентабельності діяльності торгівельного підприємства є:
а) рентабельність товарообороту, яка визначається за формулою:
                                                         (1.22)

б) рентабельність витрат обігу, яка визначається за формулою:
                                               (1.23)

в) рентабельність оборотних активів, яка визначається за формулою:
                                               (1.24)

г) рентабельність торгівельних площ, яка визначається за формулою:
,                                              (1.25)
де Sторг – торгівельні площі торгівельного підприємства  № пп
Показники
Одиниці вимірю-вання
Величина
Обґрунтування (розрахунок)
1
2
3
4
5
1
Товарооборот в реалізаційних цінах
грн.
789472,01

2
Валовий дохід
грн.
131145,01

3
Рівень валового доходу
%
16,61

4
Витрати обігу
грн.
42078,86

5
Продуктивність праці, виходячи із товарообороту
грн./чол.
150089,74

6
Продуктивність праці виходячи із валового доходу
грн./чол.
24932,51

7
Фондовіддача
БРВ
4,43

8
Коефіцієнт оборотності оборотних активів
БРВ
83,7

9
Тривалість одного обороту оборотних активів
дні
4,3

10
Коефіцієнт завантаження  (залучення) оборотних активів
БРВ
0,012

11
Товарооборотність в кількості оборотів
кільк. об.
209,25

12
Середньорічна величина товарних запасів
грн.
3772,8

13
Товарооборотність в днях обороту
дні
1,7

14
Прибуток від реалізації товарів
грн.
89066,15

15
Чистий прибуток
грн.
66799,61

16
Середній рівень торгівельної націнки
%
20

17
Рентабельність товарообороту
БРВ
0,11

18
Рентабельність витрат обігу
БРВ
1,59

19
Рентабельність оборотних активів
БРВ
7,1

20
Рентабельність торгівельних площ
грн./м2
436,6

1

Добавить задачу в свой блог или сайт
Удобная ссылка:

Скачать задачу бесплатно
подобрать список литературы


Комплекс економічних розрахунків на торгівельному підприємстві


Постоянный url этой страницы:
Задача Комплекс економічних розрахунків на торгівельному підприємстві


Разместите кнопку на своём сайте:
Рефераты
вверх страницы


© coolr.ru | написать письмо | правообладателям | читателям
При копировании материалов укажите ссылку.