Задачи

Загрузка...

главная страница Рефераты Курсовые работы добавьте реферат (спасибо :)

поиск рефератов

Украинские рефераты


язык: украинский
тип: Задача

только на русском
1.
Дистанційна освіта очима потенційних споживачів

Міністерство освіти і науки. України. Національний технічний університет України. «Київський політехнічний інститут». Перевірила:                                           . Виконала.

В работе есть: таблицы 1 шт., рисунки более 10 шт., выводы 1 шт.

Задача
Размер: 325.13 кб.
Язык: украинский
просмотреть
2.
Доходи та прибуток підприємства

Проаналізувати доходи та прибуток підприємства балансовий оподаткований чистий прибуток від реалізації. Визначати і проаналізувати динаміку та структуру прибутку та рентабельності промислового підприємства у звітному періоді.


Задача
Размер: 18.77 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): incognito
просмотреть
3.
Бухгалтерськи проводки про господарські операції підприємства

Первинні проводки про господарські операції підприємства. Cкладання додаткових і коректуючих проводок у головному журналі супроводжування їх необхідними розрахункам. Заповнення робочої таблиці. Складання річного балансу звіту про прибуток і збитки.

Источники: 5 шт. 2000-2003гг. В работе есть: таблицы 1 шт.

Задача
Размер: 16.95 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Андрей
просмотреть
4.
Комплекс економічних розрахунків на торгівельному підприємстві

Комплекс економічних розрахунків на торгівельному підприємстві. Визначення товарообороту. Реалізаційна вартість товарів та визначення товарообороту в реалізаційних цінах. Показники продуктивності праці виходячи з товарообороту та валового доходу.

В работе есть: содержание, таблицы 1 шт., рисунки более 10 шт.

Задача
Размер: 74.55 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): roksim
просмотреть
5.
Визначення собівартості вибуття запасів

Умови здійснення процесу виробництва. Визначення собівартості вибуття запасів. Оцінка запасів. Аналіз впливу на чистий прибуток застосування різних методів оцінки руху запасів. Метод ідентифікованої середньозваженої собівартості.

Источники: 4 шт. 1998-2001гг. В работе есть: содержание

Задача
Размер: 23.09 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): roksim
просмотреть
6.
Бухгалтерський облік 3

Складання балансу. Оборотно сальдова відомість. Рахунки синтетичного та аналітичного обліку у вигляді початкових залишків оборотної відомості. Реєстраційний журнал господарських операцій. Обороти по рахунках в оборотній частині оборотної відомості.

Источники: 4 шт. 1998-2001гг.

Задача
Размер: 34.84 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): roksim
просмотреть
7.
Задачі з міжнародного менеджменту

Задачі з менеджменту. Розрахування суми пені за порушення термінів надходження виручки на розрахунковий рахунок суб`єкта. Розрахування суму відсоткових платежів по овердрафту і чистого прибутку компанії Тріскат енд Сан Лтд у фунтах стерлінгів.

В работе есть: таблицы 2 шт., рисунки более 10 шт., выводы 1 шт.

Задача
Размер: 86 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Евгения Вирлич
просмотреть
8.
Про господарські товариства

Структура управління товариством. Вищий органо управління товариством з обмеженою відповідальністю. Контроль за діяльністю виконавчого органу. Установчі документи на підставі яких діють господарські товариства.


Задача
Размер: 16.77 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): meta
просмотреть
9.
Статистика основних виробничих фондів

Об`єм виробництва продукції. Середньорічна вартість промислово виробничих фондів по повній початковій вартості. Середньоспискова чисельність. Показники використання основних фондів в звітному і попередньому році.


Задача
Размер: 9.97 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): meta
просмотреть
10.
Статистика оплати праці

Оплата праці та її статистика. Визначення розміру абсолютної і відносної економії перевитрати при умові що для підприємства корегуючий банківський коефіцієнт встановлений у певному розмірі. Методи розрахунку та детальне описання формул їх розрахунку.

В работе есть: план

Задача
Размер: 7.42 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): meta
просмотреть
11.
Ціноутворення 2

Кількість виготовленої на підприємстві продукції. Прибуток товаровиробника при випуску певної кількості продукції. Собівартість одиниці продукції. Затрати на виробництво куртки з натуральної шкіри. Визначення ціни пропозиції і витрат товаровиробника.


Задача
Размер: 21.59 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Вікторія
просмотреть
12.
Попит та пропозиція

Поведінка споживача. Гранична корисність кожного товару на одну грошову одиницю. Функція граничної корисності товару. Попит пропозиція та ринкова рівновага. Податок як неціновий фактор впливу на пропозицію фірми.

В работе есть: рисунки более 10 шт.

Задача
Размер: 34.24 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Вікторія
просмотреть
13.
Економетрія

Типи економетричних моделей. Етапи економетричного аналізу економічних процесів та явищ. Моделі часових рядів та регресійні моделі з одним рівнянням. Системи одночасних рівнянь. Дослідження моделі парної лінійної регресії.

Источники: 7 шт. 1965-2001гг. В работе есть: заключение, таблицы 1 шт., приложения 10 шт., рисунки более 10 шт., выводы 3 шт.

Задача
Размер: 123.01 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Юра
просмотреть
14.
Теорія вірогідності

Класична ймовірність події як відношення кількості сприятливих до загальної кількості можливих подій. Інтегральна теорема. Мавра Лапласа. Підпорядкування випадкової величини біноміальному закону розподілу з певними параметрами.

В работе есть: заключение, таблицы 1 шт., рисунки 8 шт.

Задача
Размер: 24.65 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Volodya
просмотреть
15.
Основи ціноутворення

Аналіз складу та структури роздрібної ціни. Визначення ціни нового товару з орієнтацією на витрати попит і конкуренцію. Поняття прибутку і збитку та побудова графіку кривої беззбитковості. Розрахунок та визначення ціни пропозиції для участі в тендері.

Источники: 4 шт. 1999-2002гг. В работе есть: содержание, таблицы более 10 шт., рисунки более 10 шт.

Задача
Размер: 134.65 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): ivsam
просмотреть
16.
Статистика у сільському господарстві

Обчислення розміру середніх залишків напівфабрикатів. Розмахування граничної похибки для середньої величини урожайності. Знаходження дисперсії середнє квадратичного відхилення та коефіцієнту варіації. Обчислення середньої урожайності зернових з га.

В работе есть: рисунки более 10 шт.

Задача
Размер: 30.45 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): dinar svetlana
просмотреть
17.
Кредит та лізинг

Визначення можливості придбання обладнання підприємством в кредит: розрахунок суми амортизаційних відрахувань за кожний квартал величини погашення боргу та процентних платежів. Оцінка доцільності здійснення лізингу як капіталовкладення для інвестора грн.

В работе есть: план, заключение, таблицы 2 шт., рисунки более 10 шт.

Задача
Размер: 35.87 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Elena
просмотреть
18.
Заміна ліній передачі зосередженими елементами

Представимо - трансформатор у вигляді зосереджених елементів тфвч Заміна ліній передачі зосередженими елементами Для чотириполюсника на зосереджених елементах: Для того щоб можна було провести заміну лінії на зосереджений чотириполюсник необхідно щоб вирази для їх озглянемо схеми які використовуються на практиці.

В работе есть: рисунки более 10 шт.

Задача
Размер: 31.77 кб.
Язык: украинский
просмотреть
19.
Класифікація електромагнітних явищ

Вакуумі. Лапласа. Пуасона. Квазістатичне наближення метод комплексних амплітуд. Задача: Розв язок: Розв язок: Обираємо декартову систему координат; Рівняння Максвела:; де У плоскої хвилі на хвильовому фронті амплітуда і фаза однакова.

В работе есть: рисунки более 10 шт.

Задача
Размер: 44.2 кб.
Язык: украинский
просмотреть
20.
Асемблер Контрольна - варіант 1

Задача mov a C; Запис вмісту регістра С в акумулятор LXI h Н; Запис в пару регістрів hl адреси операнда м sub M; Віднімання від акумулятора значення операнда м mov b A; Перенесення результату з акумулятора в регістр В mov a E; Запис вмісту регістра Е в акумулятор sui Н; Віднімання від акумулятора значення в -му коді add B.


Задача
Размер: 25.24 кб.
Язык: украинский
просмотреть
21.
Електропостачання електротехнологічних установок та пристроїв

Розподіл однофазних зварювальних машин між фазами. Методи визначення розрахункового навантаження за нагрівом в фазах та розрахункового піку навантаження у найбільш навантаженій фазі. Розрахунки для інших зварювальних машин.

В работе есть: таблицы 3 шт., рисунки более 10 шт.

Задача
Размер: 90.43 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Михаил
просмотреть
22.
Розрахунок лінійного електричного кола символічним методом в режимі синусоїдального струму

Розрахунок символічним методом напруги і струму заданого електричного кола ек в режимі синусоїдального струму на частотах f та f Розрахунок повної активної реактивної потужності. Зображення схеми електричного кола та графіка трикутника потужностей.

В работе есть: рисунки более 10 шт.

Задача
Размер: 0.68 мб.
Язык: украинский
Разместил (а): Игорь
просмотреть
23.
Специфіка створення резервів підприємства

Розрахунок складних відсотків депозитного вкладу за допомогою математичних формул. Створення резервного фонду фірми за допомогою банківського депозитного вкладу. Нарахування банком відсотків за складною ставкою їх розмір на кінець п ятого року.

В работе есть: рисунки 2 шт.

Задача
Размер: 15.32 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): incognito
просмотреть
24.
Сплата податку на додану вартість

Визначення за даними господарських операцій складу валових витрат підприємства та валових доходів суми податку на прибуток до сплати. Знаходження податкового кредиту та податкового зобов язання суми сплати до бюджету податку на додану вартість.

В работе есть: содержание, приложения 3 шт.

Задача
Размер: 17.58 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): dinar-svetlana
просмотреть
25.
Елементи інформаційних технологій в математичному програмуванні

Розв язання завдання графічним способом. Зображення розв язку системи нерівностей визначення досягнення максимуму та мінімуму функції. Розв язання транспортної задачі методом потенціалів та симплекс-методом формування оціночної матриці з елементів.

Источники: 1 шт. 2007-2007гг. В работе есть: таблицы 1 шт., рисунки 9 шт.

Задача
Размер: 141.7 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Grey Cardinal
просмотреть© coolr.ru | написать письмо | правообладателям | читателям
При копировании материалов укажите ссылку.